ARTIKEL 1. TOEPASSING ALGEMENE VOORWAARDEN

1.1 Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met KameleonPlus, niettegenstaande strijdige bepalingen vermeld op documenten van de opdrachtgever. Door het plaatsen van een bestelling erkent de opdrachtgever de algemene voorwaarden van KameleonPlus te aanvaarden.

ARTIKEL 2. DEFINITIES

2.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van KameleonPlus wordt gesloten.
2.2 Producten en diensten: alle werkzaamheden en andere activiteiten die voorwerp zijn van enige aanbieding, offerte, overeenkomst of andere rechtshandeling in de relatie tussen KameleonPlus en de opdrachtgever.
2.3 Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per elektronische post bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van KameleonPlus.

ARTIKEL 3. OVEREENKOMST, OFFERTE EN BEVESTIGING

3.1 Offertes zijn vrijblijvend en zijn 3 maanden geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten
3.2 Alle offertes en aanbiedingen door of namens KameleonPlus kunnen door KameleonPlus ingetrokken worden zo lang KameleonPlus een op de offerte of aanbieding volgende bestelling of opdracht niet schriftelijk heeft aanvaard. Alle offertes en aanbiedingen zijn tevens onder voorbehoud van wijzigingen van het order door de opdrachtgever.
3.3 KameleonPlus behoudt zich het recht elke bestelling of opdracht te weigeren en dit zonder opgave van reden.
3.4 Alle aanbiedingen en offertes van KameleonPlus zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de opdrachtgever. De overeenkomst komt tot stand wanneer de opdrachtgever de offerte ongewijzigd binnen de 30 dagen voor akkoord ondertekent en terugzendt aan KameleonPlus. Elke bestelling of orderbevestiging door de opdrachtgever, verbindt de opdrachtgever. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten en/of mondelinge akkoorden.
3.5 De annulatie van een bestelling door de opdrachtgever is mogelijk zolang KameleonPlus haar werkzaamheden nog niet heeft aangevat en mits betaling van een schadevergoeding van 30% van de overeengekomen prijs, met een minimum van 150,00 EUR.

ARTIKEL 4. LEVERING

4.1 De datum van levering wordt slechts als aanwijzing opgegeven en bindt KameleonPlus niet. Vertraging in de levering geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering noch op ontbinding van de overeenkomst.
4.2 Indien de partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, wordt deze termijn verlengd indien de opdrachtgever in gebreke blijft om informatie, documenten, originelen, beelden, logo’s (tijdig) over te maken en de verbeterde proeven en versies (tijdig) te aanvaarden, of indien de opdrachtgever bijkomende bestellingen plaatst.
4.3 Zolang de geleverde producten en diensten niet integraal werden betaald, blijven zij eigendom van KameleonPlus, zelfs na bewerking ervan door de opdrachtgever.
 

ARTIKEL 5. BETALINGSMODALITEITEN

5.1 Alle facturen zijn betaalbaar op hun vervaldag door overschrijving op het rekeningnummer van KameleonPlus. Bij gebreke aan vermelding van een vervaldag wordt de factuur geacht onmiddellijk betaalbaar te zijn.
5.2 Indien de opdrachtgever niet overgaat tot betaling binnen 8 dagen na ontvangst van een aanmaning hiertoe door KameleonPlus, behoudt KameleonPlus zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de opdrachtgever de vervallen facturen heeft betaald.
5.3 KameleonPlus heeft het recht maandelijks facturen in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.
5.4 Ingeval van niet-akkoord met de factuur, moet deze geprotesteerd worden binnen de acht dagen na factuurdatum per aangetekende brief
5.5 In geval van ontstentenis van betaling van de factuur op haar vervaldag, zal van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is het nog verschuldigde bedrag interesten opleveren aan de referentie-interestvoet vastgesteld door de ECB, bepaald in de wet van 2 augustus 2002 tot uitvoering van de Europese richtlijn 2000/35/EG van 29 juni 2000, vermeerderd met vijf procentpunten en afgerond tot het hogere halve procentpunt.
5.6 In geval van ontstentenis van betaling van de factuur op haar vervaldag en zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is, zal het bedrag van de schuldvordering van rechtswege vermeerderd worden met 10 %, met een minimum van 125 euro per factuur, als forfaitaire schadevergoeding voor de bijkomende administratieve kosten, opvolging van debiteurenbestand en handelsverstoring.
5.7 KameleonPlus zal eveneens haar retentierecht op het afgewerkte doch onbetaalde materiaal kunnen uitoefenen.
 

ARTIKEL 6. ALGEMENE AANSPRAKELIJKHEID

6.1 KameleonPlus verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Alle prestaties van KameleonPlus maken een creatief productieproces uit en zijn dan ook middelenverbintenissen. Zichtbare gebreken worden gedekt door aanvaarding. Alle opmerkingen omtrent niet-conformiteit dienen bij levering vermeld te worden. KameleonPlus is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de opdrachtgever.
6.2 KameleonPlus kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout (zelfs een grove fout) van haar of haar aangestelden, behoudens ingeval van bedrog. KameleonPlus zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval
aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de opdrachtgever of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van KameleonPlus of een aangestelde.
6.3 De aansprakelijkheid van KameleonPlus met betrekking tot aan de opdrachtgever geleverde diensten is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de opdrachtgever betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van KameleonPlus. De totale aansprakelijkheid van KameleonPlus, zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de opdrachtgever aan KameleonPlus werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.
6.4 Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt KameleonPlus geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.
6.5 KameleonPlus is niet aansprakelijk voor netgerelateerde storingen of ondercapaciteit of technische pannes van internetinfrastructuur, noch voor defecten die haar apparatuur of die van de Opdrachtgever kan ondergaan.
 

ARTIKEL 7. UITVOERING VAN DE OPDRACHT

7.1 Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste versie van producten of diensten te controleren en goed te keuren.
7.2 In geval de Opdrachtgever een handelaar is, dienen klachten dienen binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan KameleonPlus te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard. In geval de Opdrachtgever een consument is, dient enig vermeend gebrek aan overeenstemming overeenkomstig artikel 1649quater B.W. binnen een termijn van 2 maand na ontdekking schriftelijk gemeld worden.
7.3 Werkzaamheden die niet in een offerte zijn opgesomd worden in regie uitgevoerd door KameleonPlus, aan een uurtarief van 40 EUR. Exclusief BTW.
 

ARTIKEL 8. INSCHAKELEN VAN DERDEN

8.1 Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden, in het kader van de totstandkoming van producten en diensten, door of namens de opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de opdrachtgever kan KameleonPlus, voor rekening en risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden.
8.2 Indien KameleonPlus op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben. Desgewenst kan KameleonPlus namens de opdrachtgever offertes aanvragen.
8.3 Indien bij de uitvoering van de opdracht KameleonPlus volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico diensten van derden betrekt, waarna deze diensten worden doorgegeven aan de opdrachtgever, dan zullen de bepalingen uit de algemene voorwaarden van de toeleverancier met betrekking tot de kwaliteit, kwantiteit, hoedanigheid en levering van deze diensten ook gelden jegens de opdrachtgever.
 

ARTIKEL 9. REFERENTIE

9.1 De opdrachtgever gaat ermee akkoord dat de door KameleonPlus voor de opdrachtgever ontwikkelde website wordt opgenomen in het referentieportfolio van KameleonPlus.
 

ARTIKEL 10. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

10.1 Onder Intellectuele Eigendomsrechten wordt verstaan: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, domeinnamen, knowhow, alsmede rechten op databanken, computerprogramma’s en halfgeleiders.
10.2 Indien de website foto’s of tekeningen bevat die niet door de opdrachtgever werden aangeleverd, maar door KameleonPlus werden gehaald van een website die online foto’s en illustraties ter beschikking stelt al dan niet tegen betaling, dan is de gebruikslicentie die de opdrachtgever op deze foto’s en tekeningen verkrijgt, afhankelijk van de voorwaarden bepaald op de website van deze online bibliotheek. In de regel zal deze gebruikslicentie niet-exclusief zijn. KameleonPlus verstrekt geen enkele garantie met betrekking tot deze foto’s en illustraties.
10.3 De opdrachtgever verbindt er zich toe enkel gegevens, foto’s, logo’s etc. aan te leveren waarvan zij over de alle rechten beschikt zoals daar zijn eigendom, gebruik, reproductie etc.
 

ARTIKEL 11. GEBRUIK EN LICENTIE

11.1 Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met KameleonPlus, verkrijgt hij een licentie tot het gebruik van producten en diensten voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming.
11.2 Het is de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie komt te vervallen:
a. vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, tenzij de tekortkoming van de opdrachtgever in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikte betekenis is;
b. indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, tenzij de gevolgen hiervan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid.
11.3 KameleonPlus heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om producten en diensten te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.
 

ARTIKEL 12. OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST

12.1 Indien de opdrachtgever zich schuldig maakt aan een zware contractuele wanprestatie die de opdrachtgever niet herstelt binnen de 8 dagen na ontvangst van een ter post aangetekende ingebrekestelling, heeft KameleonPlus het recht om ofwel (i) de overeenkomst te schorsen totdat de opdrachtgever zijn verbintenissen is nagekomen, ofwel (ii) de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De niet-betaling van een of meerdere facturen op hun vervaldag, zal altijd worden beschouwd als een zware contractuele wanprestatie.
12.2 Bij beëindiging van de overeenkomst zal de opdrachtgever alle door KameleonPlus verleende diensten betalen, alsook de kosten die KameleonPlus moet maken als gevolg van deze beëindiging, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 30% van het bedrag dat KameleonPlus nog had kunnen factureren aan de opdrachtgever indien de overeenkomst volledig zou zijn uitgevoerd. Het eventueel betaald voorschot blijft hoe dan ook verworven voor KameleonPlus. Bovendien behoudt KameleonPlus het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij bewijst dat haar werkelijk geleden schade groter is dan de forfaitaire schade zoals hierboven bepaald.
12.3 Niettemin aanvaardt elke partij om aan de andere partij een redelijke termijn toe te kennen om haar eventuele tekortkomingen te verhelpen, en om steeds eerst te zoeken naar een minnelijke regeling.
 

ARTIKEL 13. GEHEIMHOUDINGSPLICHT

13.1 Partijen verbinden zich ertoe de commerciële en technische informatie en de bedrijfsgeheimen die zij vernemen van de andere partij, zelfs na de beëindiging van de overeenkomst, geheim te houden en enkel te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.
 

ARTIKEL 14. OVERMACHT

14.1 Overmacht situaties zoals bijvoorbeeld stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen waarover KameleonPlus geen controle heeft, bevrijden KameleonPlus, voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de opdrachtgever.
 

ARTIKEL 15. NIETIGHEID

15.1 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen KameleonPlus en de opdrachtgever de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.
 

ARTIKEL 16. TOEPASSELIJK RECHT - BEVOEGDE RECHTBANK

16.1 Enkel het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van KameleonPlus. Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank te Kortrijk.

 

E-BOOKS

Download onze gratis e-books

Je wil starten met een website of webshop maar je vindt zodanig veel informatie dat je er niet meer aan uit geraakt? Wel, dan zijn onze e-books een perfect hulpmiddel. Aan de hand van eenvoudige en concrete tips hopen we je de energie te geven om verder aan de slag te gaan. Een goede voorbereiding is alles!

 
 

 

Download ons gratis e-book en meld je aan voor onze nieuwsbrief

beveiligde gegevens  Je gegevens zijn veilig en je kunt je op elk moment uitschrijven - privacy policy

Download ons gratis e-book en meld je aan voor onze nieuwsbrief

beveiligde gegevens  Je gegevens zijn veilig en je kunt je op elk moment uitschrijven - privacy policy
Vragen?
Contacteer ons
Hulp nodig of wil je een nieuwe website? Neem hier contact met ons op!